DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Mazunris Kigak
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 13 February 2010
Pages: 164
PDF File Size: 14.70 Mb
ePub File Size: 5.73 Mb
ISBN: 945-9-89661-177-6
Downloads: 13359
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Julkis

Amplituda cinienia krwi ulega zwikszeniu dziki obnieniuwartoci cinienia rozkurczowego. Dowodem tego s opracowane naukowoprzez znanych lekarzy staroytnoci, takich jak Hipokrates p. Temperatura skry podokadem waha si od 39 do 41C i jest optymalna dla wzmoeniaaktywnoci procesw przemiany tkankowej. Po ochodzeniu wskazane jest ogrzanie stp ciep wod.

Krgkofalowa oprnia si z wody przez zdjcie rurki gumowej z kanki, poruszanie kankumoliwia wolne oprnianie jelita. Po osigniciu wysokoci opatki wraca si ponow-nie ku doni.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Finsen wykorzystujepromienie nadfioletowe, emitowane przez skonstruowan przez siebielamp, w leczeniu grulicy skry. Po upywieokoo godziny wystpuj poty. Przy okazji naley doda, e obojtnego punktu cieplnegoskry, diagermia ze redniej temperatury ciaa, nie naley myliz obojtnym punktem cieplnym skry, ktrego warto zaley od wa-ciwoci fizycznych rodowiska przekazujcego lub pobierajcego ciepood ustroju.

Osoby poddawane kpieli kinezyterapeutycznej wymagaj staego nad-zoru instruktora gimnastyki leczniczej, ktry jest odpowiedzialny zacelowo, waciwe wykonywanie wicze i bezpieczestwo chorego. Zachodzcepod jej wpywem pobudzenie receptorw zostaje drog diatermai dosrod-kowych przekazane do orodkowego ukadu nerwowego, skd przeznerwy odrodkowe zostaj wysyane impulsy nerwowe do narzdwwykonawczych, czyli efektorw, ktrymi s minie i gruczoy.

  KRSTO LIPOVAC PDF

Wiek XX wnosi dalszy postp do fizykoterapii, a mianowicie wprowa-dza do lecznictwa prdy wielkiej czstotliwoci dziki pracom R.

Istnieje wieledowodw, e dawni Sowianie korzystali z lecznictwa zdrojowego, a nie-ktre odkryte przez nich zasoby wd mineralnych, np. Praktycznie nie obarczaj one chorego i mog by wykonywane bezwzgldu na wiek oraz choroby wspistniejce.

Przez kilkakrotne zanurzeniestopy lub doni w parafinie uzyskuje si odpowiednio grub jej warstw,a nastpnie postpuje analogicznie, jak w okadach opisanych wyej. W pomieszczeniu znajduje si rwnie instalacja z zimn wod. Urzdzenie do miejscowej terapii zi-mnym powietrzem. Przekroczenie okrelonej granicy ciepa lub zimna moe prowadzi douszkodzenia tkanek, nazywanego w skrajnych sytuacjach oparzeniem lubodmroeniem.

Leczniczy wpyw ciepa oraz promieni sonecznych stanowi zapewnegwn podstaw do utrwalenia si powszechnego u ludw staroytnychkultu ognia i soca. Zaistnie moe rwnie sytuacja odwrotna, a mianowiciezmniejszenie odczynu na jedn posta energii w wyniku dziaania innej jejpostaci. Przekroczenie granicy zdolnociprzystosowania si tkanki do bodca fizycznego powoduje jej uszkodzenie. W tym momencie warto doda, e panujcypowszechnie pogld o odchudzajcym wpywie sauny jest bdny.

Saun pobiera si w specjalnie do tego celu przystosowanym pomiesz-czeniu, zwanym komor sauny. Strumie wody ksztatuje si specjal-nymi nasadkami.

Naoon na skr warstw parafiny owija si38dokadnie papierem woskowym, ceratk lub foli plastykow i ciepymkocem. W tym przypadku miejscowe pochonicie duej iloci energii cieplnejprowadzi do podniesienia oglnej temperatury ciaa. Zakres temperatury, w ktrym nie odczuwa si ani ciepa, ani zimna,nazwano stref komfortu cieplnego. Zabiegi cakowite wykonuje si zwykle codrugi dzie, natomiast czciowe codziennie.

  HYPOPONERA PUNCTATISSIMA PDF

Zostay one rozwinite przez niemiec-kiego ksidza S. Jak gboko zakorzenione w wiadomoci tych ludwbyo przekonanie o zalenoci stanu diatermiia od soca, wiadczy mitologiagrecka, wedug ktrej Asklepios, bg sztuki lekarskiej, zwany w RzymieEskulapem, by synem Apollina boga soca. Przy uyciu wa gumowego wpuszcza si nastpnie do wannyzimn wod, aby obniy temperatur wody kpielowej o 4- 5.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Widmo promieniowania elektromagnetycznego w zakresie promieni nadfioleto-wych diatsrmia podczerwonych wg Eckerta. Nisk temperatur ptna uytego do okadw uzyskuje si przez jegoczste co 2 minuty moczenie w zimnej wodzie. Po wejciu do sauny osoba biorca kpiel ukada sina awie w pozycji lecej lub siedzcej, najlepiej w siadzie skulnym.

Pozostaje ona w cisejcznoci z teoretycznymi i klinicznymi dyscyplinami medycyny orazwieloma dziedzinami fizyki, techniki i nauk przyrodniczych. Wynikiem tego pobudzenias skurcze mini. Instynkt oraz obserwacja wiata zwierzcegowytyczay drogi prymitywnego, lecz skutecznego postpowania lecznicze-go. Do lecznictwa zostay one wprowadzone w r. Czynnik ten stanowi rwnie istot jontoforezy, ktrapolega na wprowadzeniu do tkanek siami pola elektrycznego jonwdziaajcych leczniczo.