LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Nikolmaran Samugore
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 22 November 2014
Pages: 366
PDF File Size: 4.65 Mb
ePub File Size: 13.91 Mb
ISBN: 940-6-96890-830-8
Downloads: 66581
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigore

HITIN Linearan polisaharid koji se sastoji od ostataka N-acetilglukozoamina vezanih bglikozidnim vezama, a nalazi se u piranoznom obliku; Glavna strukturna komponenta insekata i rakova; Po vrstini slian celulozi i sadri kristalne delove. Isto tako, upotrebljavaju se u industriji hartije. Od enolamina nastaju ifove baze koje se gubitkom vode prevode u hidroksimetilfuraldehid. Neurotransmiteri enkefalini i endorfini.

MbO2 crvenMb purpurno crvenMetMb braon Metmioglobin ne vezuje kiseonik; Redukciona sredstava u tkivima redukuju metmioglobin u fero formu; Vrsta pakovanja mesa utie na uspostavljane hemijskih ravnotea; Formiranje nitrozilmioglobina; Hemoglonin 4 mioglobina. Miris zasienih kiselina menja se sa yemija ugljovodoninog niza. Manitol relativna slatkoa Redukovana forma D-manoze; Nalazi se u celeru, peurkama i maslinkama.

Metabolizam

LAKTONI uglavnom prijatna aroma laktoni koji u svojoj strukturi sadre duge ugljovodonine nizove nalaze se u hrani sa visokim sadrajem masti mleko, meso ali i u vou breskvai nastaju iz odgovarajuih hidroksi karboksilnih kiselina doprinose i aromi pia viski 4. Naena je u plodovima palme i urme. Dnevna potreba oko 4 mg. Tokom ove pojave stepen oksidacije je nizak, ali zbog neprijatnog ukusa ove masti i ulja se ne mogu koristiti za ishranu.

  FLUKE DTX-1200 PDF

Osnovna struktura se sastoji iz b-D-galaktopiranozil ostataka vezanih i a-D-galaktopiranozil ostataka vezanih vezama, razliito esterifikovanih sumpornom kiselinom, a takoe i ostataka 3,6-an-hidro-a-D-galaktopiranoza.

Ova reakcija ukljuuje adiciju amino grupe na karbonilnu grupu heija u otvorenom obliku, eliminaciju molekula vode i zatvaranje prstena. Po nainu delovanja antioksidanti se mogu podeliti na: Published on Aug View 1. Hidroperoksidi oleinske kiseline- Pri viim temperaturama stvaraju se i ciklini peroksidi, epidioksidi i epiperoksidi: Maltodekstirni se lako rastvaraju u vodi, dajui rastvore visokih koncentracija, koji nisu slatki i u osnovi su bez ukusa.

Recent Comments

Nerastvorna je u vodi i u organskim rastvaraima; Jedino je lipjdi u vajcerovom reagensu tamnoplavi rastvor kuprihidroksida u koncentrovanom amonijaku; Celuloza je delimino kristalna i kristalie u monoklininom sistemu ija kristalna jedinica sadri 4 ostatka glukoze.

Zamrzavanjem se takoe denaturiu proteini. Ugljeni hidrati su aldehidu ili ketonisa nekoliko vezanih hidroksilnih grupa, koji mogu da postoje kao otvoreni lanci ili prstenovi. Dobija se kiselom hidrolizom nekih hemiceluloza.

Uzrok ove pojave je prisustvo aldehida 2-trans-heksanala, 2-trans-nonenala i 2-trans-6cis-nonadienala koji nastaju iz hidroperoksida linolenske kiseline.

J Lipid Res 46 5: U micelama se fosfatna jedinica rastvara vodom, a estarski nizovi skupljaju unutar hidrofobne micelarne sfere. Maltitol relativna slatkoa Disaharidni alkohol. Proteini miia miozin, aktin.

Temperatura ubrzava ovu reakciju kvarenja masti. Podeljeni su u dve klase: Primarni antioksidanti su antioksidativni enzimi ili enzimski sistemi koji spreavaju nastajanje novih slobodnih radikala, odnosno hemijw u stvaranju primarne odbrane od reaktivnih radikalskih vrsta.

Moderna definicija bromatologije Bromatologija hemija hrane je savremena nau na disciplina u kojoj se prou avaju sastav, str uktura i osobine Documents. Poluketalni oblici ketoze se takoe javljaju lpidi obliku petoprstena sa OH grupom na petom C atomu i estoprstena sa OH grupom na estom C-atomu.

  CALCULO STEWART 7MA EDICION PDF

Struktura naborane ploe b-struktura: Nitriti se esto dodaju mesnim proizvodima da bi se poboljala njihova boja i spreio rast mikroorganizama.

Osnovne klase prirodnih antioksidanata su: Van der ValsovePrikaz svih proteinskih strukturaNa osnovu bioloke funkcije proteini su: Svuda tamo gde treba da nastane proizvod u obliku gela koristi se agar.

Metabolizam – Wikipedia

Lipidni metabolizam LipolizaLipogeneza. Eur J Biochem 95 1: Prolin i hidroksi prolin daju uti proizvod sa max. Proteini biljaka su siromani lizinom i metioninom.

Nastajanje glikozilamina uspostavljanje ravnotee zavisi od sadraja vlage u hrani. Kolageni vezivno tkivo, kosti, zubi, koa, kapilari.

Nedostatak vitamina dovodi do rahitisa i osteoporoze. Energy Flow, Thermodynamics, and Life. Fosfatidi mogu graditi i lipidni dvostruki sloj konstituenti elijskih membrana propustljive barijere koje reguliu transport molekula u i iz elija.

Dobija se kiselom hemijs melase eerne repe ili smole trenje. Fibrin faktori kaogulacije krvi. To je degradacije ketozo-amina 1,2- i 2,3enolizacijom uz nastajanje enolamina. Metabolizam ugljenih hidrata Katabolizam ugljenih hidrata i anabolizam.

Razred – Hemija Documents.